Hartono Elektronika – Showroom

PT. Hartono Elektronika

Surabaya, Indonesia

6-story building