Unika Atmajaya – Car Park

Atmajaya Foundation

Jakarta, Indonesia

PT. Gunawan Cipta Arsindo

14-story car park